KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

1. Amaç ve Kapsam

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz Apsiyon Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (“Apsiyon Sigorta”) tarafından siz değerli müşterilerimizi, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında bilgilendirmek ve sizlerin KVKK’nın 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Aydınlatma Metni’nde; veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve ilgili kişinin KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Apsiyon Sigorta, bir Apsiyon Bilişim Sis. San. ve Tic. A.Ş. şirketi olup şeffaf ve hesap verebilir olmak Apsiyon Sigorta için önemlidir. Bu çerçevede, KVKK kapsamında www.apsiyonsigorta.com alan adlı internet sitesi ve mobil uygulama (“İnternet Sitesi”) üzerinden yaptığınız işlemlere ilişkin kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Apsiyon Sigorta tarafından aşağıda açıklanan kapsamda, amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenmekte ve gerekli olması halinde üçüncü kişilere aktarılmaktadır. Bu kapsamda, Apsiyon Sigorta ile paylaştığınız kişisel veriler, mevzuata uygun şekilde, faaliyet konumuz ve hizmet amaçlarımızla bağlantılı ve de ölçülü olarak işlenebilecek, gerekli olması durumunda üçüncü kişilere aktarılabilecek ve mevzuata uygun süreler boyunca saklanabilecektir.

Apsiyon Sigorta; Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları, yargı kararları, kişisel veri işleme ve/veya aktarma yöntemlerinin, amaçlarının, sebeplerinin değişmesi veya benzer gelişmeler yaşanması durumunda güncelleyecektir. Aydınlatma Metni’nin güncellenmesi halinde, söz konusu güncel metin İnternet Sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan hususlara ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde [email protected] e-posta adresinden bizlerle iletişime geçmenizi rica ederiz.


2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin İlkeler ve Hukuki Sebepler

Müşterilerimizin, Müşteri Adaylarımızın ve İnternet Sitesini ziyaret eden Misafirlerimizin kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işlenmektedir.

Apsiyon Sigorta’nın sunduğu hizmetler kapsamında kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde
 • Doğru ve güncel olarak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için ve de
 • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak

kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmek suretiyle, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen şartlara dayanarak işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz, Apsiyon Sigorta’nın İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerinden yararlanabilmeniz için işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, Apsiyon Sigorta tarafından sunulan ürün ve hizmete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, başta İnternet Sitesi olmak üzere Apsiyon Sigorta’nın size verilen hizmetlere aracılık ettiği hallerde de çeşitli vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Apsiyon Sigorta’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemenin zorunlu olması, kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Apsiyon Sigorta’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde, söz konusu bu meşru menfaatlerle sınırlı olacak şekilde veya söz konusu hukuka uygunluk nedenlerinin var olmaması durumlarında yalnızca açık rızanız ile işlemekte ve aktarılmaktadır.


3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Toplanan Kişisel Veriler

Apsiyon Sigorta, kişisel verileri; İnternet Sitesi, sigorta şirketleri, çerezler, çağrı merkezi, İnternet Sitesi üzerindeki mesajlaşma programları, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla; görsel, işitsel, fiziksel, elektronik, sözlü veya yazılı olarak; ticari ilişki kurmak, poliçe tanzim etmek, teklif vermek, sözleşme ilişkisi tesisi, kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirme amaçlarıyla ve/veya meşru menfaatleri çerçevesinde; KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlemektedir.

Apsiyon Sigorta, sunduğu hizmetlere ilişkin olarak Müşterilerin bu hizmetlerden faydalanmaları esnasında sistem üzerindeki hareketlerini hizmetlerin iyileştirmesi amacıyla ve istatistiki amaçlarla işleyebilir. Bu hallerde; Apsiyon Sigorta’ya sizi yönlendiren İnternet Sitesi, Apsiyon Sigorta’yı bulmak için kullandığınız arama motorları ve anahtar sözcükler, İnternet Sitemiz içinde görüntülediğiniz sayfalar, tarayıcınızdaki eklentiler ve tarayıcınızın genişliği ve yüksekliği gibi bilgiler işlenebilmektedir. Bu bilgileri almak için İnternet Sitesi analiz araçları kullanır. Görüntülediğiniz sayfalar, tıkladığınız bağlantılar ve İnternet Sitemiz üzerinden yaptığınız diğer işlemler hakkında bilgi toplamak için tanımlama bilgileri ve internet işaretleri gibi teknolojiler kullanılmaktadır. Ek olarak, tarayıcınızın ziyaret ettiğiniz tüm internet sitelerine gönderdiği, IP adresiniz, tarayıcınızın türü ve dili, erişim zamanları ve bağlantı veren internet sitesi adresleri gibi bazı standart bilgileri de almaktadır.

Bunlara ek olarak, çevrimiçi deneyiminizi kişiselleştirmenize yardımcı olmak ve hizmetlerimizde oturum açabilmenizi sağlamak için “tanımlama bilgileri” (“çerez”) marifetiyle de kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Apsiyon Sigorta, İnternet Sitesi üzerinden çerezler aracılığıyla farklı amaçlar doğrultusunda kişisel veriler toplamaktadır. Çerezlere ilişkin bilgilere Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca; Apsiyon Sigorta’dan bülten veya promosyon e-postaları aldığınızda, e-postanın açılıp açılmadığını ve hangi bağlantıları tıklattığınızı belirlemek için internet işaretleri, özelleştirilmiş bağlantılar veya benzer teknolojiler kullanılmaktadır.

Kişisel bilgileriniz sizinle iletişim kurmak için de kullanılmaktadır. Hoş geldiniz e-postaları, anket ve forum bilgilendirmeleri, teknik hizmet sorunlarıyla ilgili bilgi ve güvenlik duyuruları gibi zorunlu olarak sağlanan belirli hizmet iletişimleri de gönderebilmektedir.

Apsiyon Sigorta İnternet Sitesinde yer alan formları doldurduğunuzda kişisel verileriniz, formu doldurma amacınıza uygun olarak ve ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin onayınızın ayrıca bulunması halinde hizmetlere ilişkin e-posta veya kısa mesaj yoluyla bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

İşlenen kişisel verileriniz, Apsiyon Sigorta’dan aldığınız hizmet kapsamının niteliğine göre değişiklik gösterebilir. Bununla birlikte, genel itibarı ile işlediğimiz kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik Bilgisi

  Ad, soyadı, T.C. kimlik ve pasaport numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet bilgisi, medeni durum, vatandaşlık ve uyruk bilgisi, vb. kişisel verileriniz.

 • İletişim Bilgisi

  E-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, faks numarası, açık adres vb. kişisel verileriniz.

 • Mesleki Deneyim

  Meslek bilgisi, çalıştığı şirket bilgisi, unvan, eğitim bilgisi vb. kişisel verileriniz.

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar

  Fotoğraf ve Apsiyon Sigorta ile yaptığınız görüşmelerde kaydedilen ses kaydınız.

 • Finansal Bilgiler

  Kredi/banka kartı bilgisi, banka hesabı bilgisi, IBAN bilgisi, bakiye bilgileri, alacak bakiyesi ve diğer finansal bilgileri.

 • Hukuki İşlem Bilgisi

  Poliçe numarası, zeyil numarası, poliçe başlangıç tarihi, poliçe bitiş tarihi, riziko adresi, sigortalı bilgileri ve tebliğ edilen her türlü idari ve adli makamlara ait yazılar içerisindeki vb. kişisel verileriniz.

 • Pazarlama Bilgileri

  Pazarlama amacıyla kullanılacak kişinin beğenilerini gösteren raporlar, hedefleme bilgileri, çerez kayıtları, veri zenginleştirme faaliyetleri ile türetilen bilgiler, anketler, kampanyalar ve doğrudan pazarlama çalışmaları neticesinde elde edilen bilgiler ve değerlendirmeler.

 • Diğer Bilgiler

  Aile bireyleri ve yakın bilgisi (ilgili kişilerin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi), IP bilgisi, çerez bilgileri, plaka numarası, araç marka model bilgisi vb. kişisel verileriniz.


4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

KVKK uyarınca kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın işlenememektedir. Apsiyon Sigorta, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi işlemektedir.

Bu çerçevede, kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Apsiyon Sigorta İnternet Sitesini kullanan kişinin bilgilerini tespit ve teyit etmek,
 • Acentelik Sözleşmeleri kapsamında süreçlerin yönetilmesi,
 • Sunulacak sigortacılık hizmeti kapsamında poliçe ve yenileme tekliflerinin sunulması, poliçelerin düzenlenmesi,
 • Poliçe primlerinin hesaplanması ve primlerin tahsil edilmesi,
 • Ödeme bilgilerine ilişkin muhasebe kayıtlarının oluşturulması,
 • Poliçe zeyil işlemlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili Kurum ve Kuruluşlar nezdinde mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Raporlama ve gerekli analiz çalışmalarının yapılabilmesi,
 • Poliçe iptal işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Risk yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sigorta şirketleri ve üçüncü kişiler tarafından taleplerin değerlendirilmesi ve takibi,
 • Açık rızanız bulunması halinde kişiselleştirilmiş reklam, kampanya ve diğer faydaları sunmak,
 • İnternet Sitesi üzerinden elde edilen veriler doğrultusunda kullanıcıların segmentasyonunu ve veri madenciliği yapmak, CRM çalışmalarını yürütmek, kullanıcıların İnternet Sitesini ve uygulamayı kullanımları üzerinden stratejiler belirlemek,
 • Kullanıcıların talep, şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek ve çözüme kavuşturmak.


Bunlara ek olarak özel nitelikli kişisel verileriniz, KVKK’nın 6/1. maddesi uyarınca açık rızanın olması halinde işlenebilmektedir. Bu doğrultuda, özel nitelikli kişisel verileriniz Apsiyon Sigorta tarafından açık rızanız dayanarak işlenmektedir. Öte yandan; KVKK’nın 6/3. maddesi uyarınca ise, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

Bunlara ek olarak, çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak Çalışanların Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen hüküm ve koşullar geçerlidir.


5. Kişisel Verilerin Güvenliği

Apsiyon Sigorta, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak, teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiş ve kişisel verilerinizi korumayı ilke edinmiştir. Kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya karşı korumaya yardımcı olmak için çok çeşitli güvenlik teknolojileri ve yordamları kullanılmaktadır. Kişisel verilerinizi denetim altındaki tesislerde bulunan ve sınırlı erişime sahip bilgisayar sistemlerinde depolanmakta olup kredi kartı numarası veya parola gibi çok gizli bilgileri internet üzerinden aktarırken, bu verileri Güvenli Giriş Katmanı (SSL) protokolü gibi şifreleme yöntemleriyle kullanılmaktadır.

Belirtmek isteriz ki, kişisel verilerinizin korunması amacıyla Apsiyon Sigorta, gerekli sistemsel kontrolleri ve veri erişim kontrolleri gibi gerekli kurumsal kontrolleri uygulamakta, çalışanlarına belirli periyodlar ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin eğitimler vermekte, kişisel verileri korumak ve muhafaza etmek için gerekli olan idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Ayrıca, kişisel verilerinize sadece yetkili çalışanların hizmetlerimizle ilgili görevlerini yerine getirmek için erişimlerine izin verilmekte ve özel nitelikli kişisel veriler, Kurum tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir.

Kişisel verileriniz yalnızca Apsiyon Sigorta’nın faaliyet konusu kapsamında ve toplanma amaçları doğrultusunda toplanacak, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler ve/veya yürürlükteki mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanabilecek, KVKK’da belirtilen kuralları aşar şekilde işlenmeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, yürürlükteki diğer mevzuattan doğan saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişi olarak talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Apsiyon Sigorta’nın ilgili kişilerin kişisel verilerini doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunduğundan, bu yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Apsiyon Sigorta ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Kişisel verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde [email protected] adresi üzerinden bizimle iletişime geçmenizi ve verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.


6. Kişisel Verilerin Aktarılması

Apsiyon Sigorta, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK 8. ve 9. maddesi olmak üzere KVKK’da öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan karar ve ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Kişisel verileriniz, KVKK’da belirtilen kurallar ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde, kural olarak, ilgili kişilerin açık rızası bulunmaksızın üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini de almak sureti ile kişisel verileriniz, acentesi olunan sigorta şirketleriyle, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlarla ve ilgili iş ortaklarımızla, hissedarlarımızla ve iştiraklerimizle ve de bir sözleşme ilişkisi kapsamında hizmet aldığımız üçüncü kişilerle ve kanunen yetkili kamu kurum ve özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilmektedir. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında veri ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve idari önlemler alınmaktadır.


7. Kişisel Verilere İlişkin Haklar

İlgili Kişi olarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini sorgulama, işlenmişse bu konuda bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını sorgulama, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararınızı giderilmesini isteme, silinmesini veya yok edilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda, Apsiyon Sigorta aşağıda belirtilen adresine, adınızı ve soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil iseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile yazılı olarak veya KVKK konusunda genel bilgiler almak için e-posta marifetiyle başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvurunuz Apsiyon Sigorta tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Apsiyon Sigorta’nın adresleri:

KVKK ile ilgili genel bilgiler için:[email protected]
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında başvurular için: Altayçeşme Mah. Öz Sok. No:19 Zemin Kat Ofis:6 Maltepe / İstanbul